Home / Tài chính đầu tư

Tài chính đầu tư

Cơ bản về quản lý đầu tư

Sau một thời gian giám sát vịêc chi tiêu chúng ta sẽ có được một khoản “để dành”. Theo phương pháp JARS thì khoản tiền đó là JARS tự do tài chính. Nhiệm vụ của bạn là làm cho JARS …

Read More »